Algemene Voorwaarden Jouw Festival Vervoer

 1. Vroomen h.o.d.n. Jouw Festival Vervoer (hierna: JFV) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81984405 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Reiziger tot het verrichten van Diensten door JFV.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Busticket: het vervoersbewijs dat in het kader van de overeenkomst aan de Reiziger wordt geleverd.
 5. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 6. Diensten: het bemiddelen tussen Reiziger en Vervoerder bij het tot stand komen van een vervoersovereenkomst.
 7. Evenement: de bestemming waar Reiziger naartoe wordt vervoerd.
 8. JFV: de handelaar die bemiddelingsdiensten aan Reiziger aanbiedt.
 9. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Reiziger en JFV, alsmede voorstellen van JFV voor Diensten die door JFV aan Reiziger worden verstrekt en die door Reiziger worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door JFV waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 10. Reiziger: de Consument of het Bedrijf die deelneemt aan het vervoer uitgevoerd door de Vervoerder. Reiziger is tevens de Hoofdboeker en/of Organisator.
 11. 11. Vervoerder: de derde partij die zich verbindt tot en verantwoordelijk is voor het vervoer van en naar het Evenement.
 12. 12. Vervoersovereenkomst: De overeenkomst die Reiziger met Vervoerder ten behoeve van het doen vervoeren aangaat.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van JFV, elke Overeenkomst tussen JFV en Reiziger en op elke dienst die door JFV wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Reiziger de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal JFV aan Reiziger aangeven op welke wijze Reiziger de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met JFV is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Reiziger.
 5. De algemene voorwaarden van Reiziger zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval JFV niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door JFV gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van Bustickets, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. JFV is slechts aan een Aanbod gebonden doordat Reiziger het verschuldigde bedrag heeft voldaan. Niettemin heeft JFV het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Reiziger om een voor JFV gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Reiziger in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn sl9echts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt. De vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het besteltraject is bindend.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 6. Oplevertijden in het aanbod van JFV zijn in beginsel indicatief en geven Reiziger bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Reiziger een Aanbod c.q. Overeenkomst van JFV heeft aanvaard door het betreffende Busticket te betalen.
 2. Reiziger dient bij de bestelling van Bustickets alle daarbij gevraagde gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken, waaronder ten minste begrepen de persoonsgegevens van Reiziger en, voor zover daarin een keuze wordt geboden, de gewenste opstapplaats. Reiziger staat in voor de juistheid van deze gegevens. Reiziger wordt geacht te begrijpen dat de door zijn verstrekte gegevens, na het plaatsen van de bestelling niet meer kunnen worden gewijzigd. JFV is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat is uitgegaan van door Reiziger verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Een Aanbod kan door JFV gedaan worden via de website.
 4. Indien Reiziger het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met JFV, zal JFV de Overeenkomst met Reiziger schriftelijk, althans per e-mail bevestigen. Tevens zal JFV de busticket verstrekken.
 5. JFV is niet gehouden aan een Aanbod indien Reiziger redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Reiziger geen rechten ontlenen.
 6. Elke Overeenkomst die met JFV wordt aangegaan of een project dat door Reiziger aan JFV wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met JFV is verbonden.
 7. Het herroepingsrecht van Reiziger zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Reiziger zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij JFV met toestemming van Reiziger reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Reiziger ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 8. Indien de Overeenkomst door meerdere Reizigers wordt aangegaan, is elke Reiziger afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 9. Tickets kunnen niet worden geretourneerd, het herroepingsrecht is uitgesloten op grond van art. 6:30p sub e BW.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die JFV van Reiziger verkrijgt.
 2. Zowel Reiziger als JFV kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Reiziger.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Reiziger onverlet voor zover JFV ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Reiziger dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Reiziger de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van JFV tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van JFV is hierbij leidend.
 5. Zowel Reiziger als JFV kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is JFV nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 6. Indien ten aanzien van de busreis het maximumaantal Bustickets onverhoopt door de reservering van Reiziger wordt overschreden, is JFV gerechtigd de Overeenkomst te annuleren tegen restitutie van de aanschafprijs, zonder dat JFV verplicht is tot het vergoeden van verdere schade. JFV zal Reiziger hieromtrent zo spoedig mogelijk mededelen.
 7. Indien de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt, dan wel wordt bemoeilijkt door abnormale of onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van JFV intreden, is JFV gerechtigd de Overeenkomst te annuleren. Daarvan is bijvoorbeeld sprake indien het minimaal vereiste aantal Reizigers voor de busreis niet is bereikt of het Evenement is afgelast. JFV zal Reiziger hieromtrent zo spoedig mogelijk mededelen. Reiziger maakt dan aanspraak op restitutie van de aanschafprijs van het Busticket, zonder dat JFV verplicht is tot het vergoeden van verdere schade.
 8. Indien Reiziger krachtens het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel aanspraak maakt op restitutie van de aanschafprijs van bustickets, geschiedt terugbetaling binnen 14 dagen na annulering van de Overeenkomst.
 9. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van JFV die aan de annulering ten grondslag ligt, zullen eventuele door derden berekende transactiekosten niet worden gerestitueerd.
 10. In plaats van restitutie van de aanschafprijs van bustickets op grond van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, kan JFV Reiziger compenseren door een Busticket voor een alternatieve datum of een alternatief Evenement aan te bieden. Reiziger is echter gerechtigd een dergelijk voorstel af te wijzen. Echter, indien Reiziger een zodanig voorstel eenmaal heeft aanvaard, is deze aanvaarding onherroepelijk.
 11. Indien Reiziger c.q. Reiziger de Overeenkomst annuleert, zal JFV annuleringskosten in rekening brengen volgens de onderstaande regeling:
 • Meer dan 28 dagen voor vertrek: 25 procent van de ritprijs;
 • 28 tot 14 dagen voor vertrek: 50 procent van de ritprijs;
 • 14 tot 7 dagen voor vertrek: 75 procent van de ritprijs;
 • 7 tot 0 dagen voor vertrek: 100 procent van de ritprijs.
 1. Indien Reiziger c.q. Reiziger de Overeenkomst annuleert, zal JFV enkele werkdagen het verschuldigde bedrag terugstorten op het bij JFV bekende rekeningnummer van Reiziger c.q. Reiziger. Het verschuldigde bedrag is het betaalde bedrag voor de busreis verminderd met de annuleringskosten.
 2. JFV behoudt zich het recht voor om een vervoersovereenkomst te annuleren wegens geringe deelname. In het geval van de annulering van een busreis door JFV vanwege geringe deelname kan JFV een overplaatsing voorstellen naar een andere opstaplocatie. Als de Hoofdboeker niet akkoord gaat met het overplaatsingsvoorstel zal de resulterende annulering behandeld worden. Reiziger kan geen aanspraak maken op een schadevergoeding wegens annulering.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. JFV zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. JFV staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan JFV de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Reiziger. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Reiziger verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door JFV aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. JFV heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is JFV niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Reiziger op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor JFV, is Reiziger gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. JFV is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt JFV Reiziger tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Reiziger verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is JFV aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Reiziger niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door JFV of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Reiziger komen, sprake is van vertraging heeft JFV recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Reiziger.

Artikel 7 – Bemiddeling

 1. JFV kan, indien daartoe opdracht is gegeven, bemiddelen bij de totstandkoming van een of meerdere overeenkomsten tussen Reiziger en Vervoerder teneinde een vervoersovereenkomst tot stand te brengen.
 2. JFV is bij het busvervoer als zodanig, alsmede de evenementen, niet verder betrokken dan de verkoop van Bustickets. JFV verschaft namens Vervoerder slechts de vervoersbewijzen voor het busvervoer. Alle informatie met betrekking tot het busvervoer en Evenementen wordt door JFV te goeder trouw verstrekt. JFV gaat hierbij uit van de door of namens de Vervoerder verstrekte informatie. JFV kan nimmer instaan voor de juistheid en volledigheid van de door of namens de Vervoerder verstrekte informatie en draagt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. Voorts draagt JFV geen aansprakelijkheid voor schade die door de Reiziger wordt geleden tijdens of in verband met de busreis of het evenement.
 3. JFV is op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van de vervoersovereenkomst tussen Reiziger en Vervoerder. Naast deze voorwaarden, zijn de algemene voorwaarden van Vervoerder van toepassing op de uitvoering van desbetreffende overeenkomsten. Op de toepassing van deze eventuele aanvullende voorwaarden heeft JFV geen invloed.
 4. Door het aanschaffen van de Bustickets via JFV gaat Reiziger direct een vervoersovereenkomst aan met Vervoerder voor de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst. Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst dienen door Vervoerder zelf opgelost te worden met Reiziger. JFV heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van de diensten.

Artikel 8 – Levering van Bustickets, informatieverstrekking en de busreis

 1. Na ontvangst van de bestelling, ontvangt Reiziger de bestelde Bustickets op het door haar opgegeven e-mailadres. Het Busticket wordt eenmalig verstrekt en geeft recht op toegang tot de busreis, tenzij anders is bepaald. Het Busticket dient door Reiziger uitgeprint aan Vervoerder te worden getoond.
 2. Indien JFV Reiziger omtrent de busreis of het Evenement informatie verstrekt, is JFV niet verantwoordelijk voor de tijdige ontvangst daarvan indien dit het gevolg is van het door Reiziger verstrekken van een onjuist e-mailadres of een andere aan Reiziger toe te rekenen omstandigheid.
 3. Het Busticket geeft de houder daarvan recht op toegang tot de bus. Alleen de houder van een geldig Busticket die het Busticket als eerst toont aan de Vervoerder, maakt aanspraak op de busreis. Vervoerder mag ervan uitgaan dat de houder van een geldig Busticket ook de rechthebbende daarop is. Vervoerder is niet gehouden ten aanzien van de Bustickets nadere controle uit te voeren. Reiziger dient er zelf zorg voor te dragen dat Reiziger de houder wordt en blijft van het door of namens JFV verstrekte Busticket.
 4. Reiziger dient op verzoek van Vervoerder zijn Busticket te tonen aan Vervoerder. Vervoerder behoudt zich het recht voor personen uit de bus te (doen) verwijderen, indien geen geldig Busticket kan worden getoond, alsook in geval dat verwijdering uit de bus nodig is ter handhaving van de orde en veiligheid tijdens de busreis. Geen aanspraak op enige restitutie van betalingen of andere schadevergoeding wordt gemaakt op grond van de omstandigheid dat Reiziger op grond van het bepaalde in het voorgaande van dit lid uit de bus is verwijderd.
 5. Reiziger is gehouden een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen, tijdig aanwezig te zijn voor vertrek en voorts steeds tijdig weer aanwezig te zijn voor het vertrek bij eventuele tussenstops. Indien het Busticket op naam is gesteld en Reiziger geen geldig legitimatiebewijs kan tonen, is Vervoerder gerechtigd Reiziger de toegang tot de bus te ontzeggen. In geval het niet beschikken over een geldig legitimatiebewijs, het niet tijdig aanwezig zijn of de niet tijdige terugkeer van de reiziger tot vertraging van betekenis kan leiden, is Vervoerder gerechtigd het vervoer ten aanzien van deze Reiziger niet verder uit te voeren, zonder dat Reiziger aanspraak maakt op enige schadevergoeding of restitutie van de overeengekomen prijs van het Busticket.

 

Artikel 9 – Verplichtingen Reiziger

 1. Reiziger is verplicht alle door JFV verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat JFV niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Reiziger.
 2. JFV is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Reiziger te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is JFV verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door JFV voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. JFV kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is JFV gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Reiziger. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Reiziger dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan JFV.
 4. Reiziger zijnde de organisator dient voor het bevestigen van de reservering goed te controleren of de juiste tickets zijn gereserveerd. Reiziger dient bij het maken van de reservering altijd een juist e-mailadres en naam te gebruiken.
 5. De Reiziger zijnde de organisator dient toezicht te houden over zijn/haar medereizigers tijdens de uitvoering van de Vervoersovereenkomst. Reiziger zijnde een hoofdboeker/organisator is te allen tijde verantwoordelijk voor de medereizigers en tevens verantwoordelijk voor alle schade die door medereizigers wordt veroorzaakt tijdens de busreis.
 6. Reiziger is gehouden zich tijdens het vervoer te gedragen overeenkomstig de redelijke aanwijzingen van Vervoerder. Het is Reiziger verboden drugs, wapens of andere gevaarlijke stoffen in zijn bagage of anderszins met zich te dragen.
 7. Indien medereizigers zich tijdens de busreis misdragen, heeft Reiziger zijnde een Hoofdboeker de verplichting om dit te melden aan de Vervoerder en JFV. Reiziger dient de persoon die zich misdraagt aan te wijzen.
 8. Indien Reiziger zijnde een hoofdboeker/organisator zich niet houdt aan artikel 7 lid 7 en zich hier wel toe in staat werd geacht, is Reiziger verantwoordelijk en aansprakelijk voor de misdragingen van zijn/haar medereizigers.
 9. Indien Reiziger zijnde een hoofdboeker/organisator zich wel aan de verplichting uit lid 6 en 7 heeft gehouden, doch bewust niets heeft gemeld over de misdrager, is Hoofdboeker hier zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor.
 10. Vervoerder is bevoegd verder vervoer aan de Reiziger te ontzeggen en hem te gelasten de bus onmiddellijk te verlaten, indien Reiziger in strijd handelt met het bepaalde in lid 6 van dit artikel.
  11. Reiziger is gehouden aan Vervoerder de schade te vergoeden die Vervoerder lijdt doordat Reiziger in strijd heeft gehandeld met de voorschriften die gelden in verband met het busvervoer, onder meer zoals vastgesteld in de voorgaande leden van dit artikel.
 11. Reiziger zijnde een hoofdboeker/organisator dient tijdig aanwezig te zijn voor vertrek. Bij gebreke hiervan, is JFV nimmer aansprakelijk hiervoor.
 12. Indien Reiziger niet komt opdagen op de afgesproken datum en tijd, is JFV nimmer gehouden tot restitutie van de reeds betaalde geleden.
 13. Het is Reiziger niet toegestaan om etenswaren mee te nemen die redelijkerwijs tot vervuiling en/of schade aan het interieur kunnen zorgen.
 14. Het is Reiziger van een touringcar met toestemming van JFV toegestaan om maximaal twee drinkwaren mee te nemen, met uitzondering van glaswerk. Het is Reiziger van een partybus niet toegestaan om drinkwaren mee te nemen.

Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Reiziger nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Reiziger te komen, is Reiziger verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. JFV is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Reiziger verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van JFV, JFV een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Reiziger.
 3. JFV behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst te wijzigen.
 4. Gepubliceerde vertrektijden kunnen tot twee dagen voor vertrek, tot een maximum van 45 minuten eerder of later, bijgesteld worden. In het geval van een wijziging zal Reiziger hierover per e-mail worden geïnformeerd. Reiziger is gehouden rekening te houden met de mogelijkheid dat vertrektijden bijgesteld kunnen worden. Opzegging van de Overeenkomst vanwege bijgestelde vertrektijden wordt geacht te worden gezien als annulering.
 5. Door JFV ingeplande en gepubliceerde bussen kunnen tot twee dagen voor vertrek worden gewijzigd. In het geval van een wezenlijk verschil zal Reiziger hierover geïnformeerd worden.

Artikel 11 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. JFV voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Reiziger dient de busticket vooraf te voldoen aan JFV.
 3. Reiziger kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 4. JFV is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 5. Reiziger dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van JFV.
 6. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Reiziger wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Reiziger uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging     

 1. JFV gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Reiziger en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal JFV de betrokkene hierover informeren.
 2. Reiziger is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van JFV verwerkt worden. Reiziger staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Reiziger JFV tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien JFV op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Het privacybeleid van JFV is te raadplegen op zijn website.

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

 1. JFV heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Reiziger nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor JFV gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. JFV is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Reiziger in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Reiziger schriftelijk worden bevestigd.
 3. JFV is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Reiziger voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Reiziger verplicht om JFV te vergoeden voor elk financieel verlies dat JFV lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Reiziger.

 

Artikel 14 – Overmacht

 1. JFV is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van JFV wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van JFV, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Reiziger of diens derden aan JFV zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van JFV of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van JFV buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Reiziger worden betaald. JFV is niet verplicht om Reiziger te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van JFV alleen geacht te bestaan indien JFV dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van JFV, is JFV uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Reiziger JFV binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en JFV deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat JFV in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door JFV leidt tot aansprakelijkheid van JFV, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Reiziger geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens JFV. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. JFV sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. JFV is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Reiziger vrijwaart JFV voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Reiziger aan een derde is geleverd en mede bestond uit door JFV geleverde Diensten, tenzij Reiziger kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van JFV.
 6. JFV is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen van Reiziger c.q. Reiziger.
 7. JFV is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vertraging in het vervoer.
 8. JFV is niet verantwoordelijk en verleent nimmer enige garantie voor de toegang tot het Evenement, voor de organisatie van het Evenement, voor de kwaliteit en inhoud van het Evenement, noch voor de gang van zaken in en rondom de locatie en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
 9. JFV is niet aansprakelijk voor vergoeding van de entreegelden bij een eventuele annulering van een Evenement door een Evenementen organisator dan wel de houder van de locatie. JFV aanvaardt in een dergelijke situatie nimmer aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.
 10. JFV kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal geleden door Reiziger tijdens of in verband met het bezoeken van een Evenement of de deelname aan de busreis.
 11. JFV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van Bustickets die niet plaatsvinden door of namens JFV, noch voor reserveringen die, al dan niet op verzoek van Reiziger, niet geheel worden afgewikkeld door JFV en waarbij een derde al dan niet rechtstreeks betrokken is.
 12. Voor zover JFV daarop invloed heeft, spant JFV zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de website te optimaliseren. JFV kan nimmer garanderen dat de website voortdurend beschikbaar is, dat alle voorzieningen van de website steeds probleemloos functioneren, en aldus dat Reiziger tijdig in staat wordt gesteld om Bustickets aan te schaffen. Elke aansprakelijkheid van JFV ter zake is uitgesloten.
 13. JFV staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens JFV verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 14. Alle aanspraken van Reiziger wegens tekortschieten aan de zijde van JFV vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij JFV binnen een jaar nadat Reiziger bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van JFV.

Artikel 16 – Geheimhouding

 1. JFV en Reiziger verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Reiziger aan JFV bekend gemaakt is en/of op andere wijze door JFV is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door JFV opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Reiziger. Het is Reiziger uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht JFV steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Reiziger verstrekt.
 3. Indien JFV op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en JFV zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is JFV niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Reiziger geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door JFV aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van JFV vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Reiziger zal JFV vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van JFV is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen JFV en Reiziger ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van JFV waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij JFV en worden niet overgedragen aan Reiziger tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van JFV worden overgedragen aan Reiziger, is JFV gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Reiziger. Een dergelijke vergoeding dient door Reiziger te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Reiziger verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van JFV rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van JFV. Indien Reiziger wijzigingen wenst aan te brengen in door JFV opgeleverde zaken, dient JFV expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Reiziger verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van JFV rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Reiziger is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan JFV verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan JFV zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Reiziger vrijwaart JFV van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Reiziger vrijwaart JFV voor alle aanspraken van Reiziger en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Reiziger, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Reiziger vrijwaart JFV voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Reiziger, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Reiziger verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Reiziger jegens derde(n).
 5. Indien Reiziger elektronische bestanden, software of informatiedragers aan JFV verstrekt, garandeert Reiziger dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 19 – Klachten

 1. Indien Reiziger niet tevreden is over de service van JFV of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Vervoersovereenkomst, is Reiziger verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via [email protected] met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Reiziger voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil JFV de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. JFV zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 20 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen JFV en Reiziger is Nederlands recht van toepassing.
 2. JFV heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Reiziger hiervan op de hoogte stellen.
 3. In geval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen JFV en Reiziger, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Oost-Brabant (Eindhoven) tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Eindhoven, 8 december 2021